Opdracht tot dienstverlening

Met onderstaand formulier kunt u de Opdracht tot Dienstverlening bij verhuur verstrekken. De opdracht zal vervolgens na akkoord van Lexis Real Estate worden aanvaard. 

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Gegevens opdrachtgever

Wijkt uw woonadres af van uw correspondentieadres?

Wat is uw burgerlijke staat?

Bankgegevens

Legitimatie *

Voeg hier een kopie van uw identiteitsbewijs toe


Te verhuren object

U verklaart:
1. Dat het te verhuren object uw eigendom is / Dat u in het bezit bent van een schriftelijke toestemming van de eigenaar en/of verhuurder om het object te mogen verhuren;

2. Te handelen met toestemming van alle gemeentelijke en overige bevoegde instanties, de Hypotheekbank en de Vereniging van Eigenaren;

3. Het te verhuren object bij aanvang van de huur vrij zal zijn van gebreken in de zin van de wet.

Indien bekend kunt u hier de geschatte bedragen voor de verbruikskosten invullen.

€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m

Optionele services

Om uw woning zo optimaal mogelijk te presenteren op de verschillende websites is het raadzaam om professionele foto's en een digitale plattegrond te laten maken. De kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht. Vraag uw makelaar naar de mogelijkheden.

Wilt u professionele foto’s van uw woning laten maken? (de kosten hiervoor bedragen € 200,-)

Wilt u een digitale en interactive plattegrond van uw woning laten maken + plaatsing op Funda? (de kosten hiervoor bedragen € 50,-)


Algemene voorwaarden en tarieven

Op deze opdracht zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. Met de ondertekening van deze opdracht verklaart de opdrachtgever een exemplaar van de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te hebben bevonden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens voor zover schriftelijk door partijen anders is overeengekomen of toepassing daarvan ten aanzien van deze overeenkomst niet mogelijk is.

Tarieven:

De courtage die wij in rekening brengen bij een succesvolle verhuurbemiddeling bedraagt één bruto maand huur, exclusief 21% BTW. Bij contracten korter dan 12 maanden wordt de courtage pro rato per maand berekend, met een minimum van €1.000,00 exclusief 21% BTW

Verlenging huurovereenkomst € 250,- exclusief 21% BTW

Omdat wij slechts aan één partij courtage berekenen, zijn wij interessant voor alle bedrijven en particulieren, zij betalen bij ons immers geen commissie voor het vinden van een goede woning. Tevens biedt dit u de zekerheid dat wij uw belang vooropstellen, daar betaalt u ons immers voor!

*Mocht de opdracht worden ingetrokken, dan zijn slechts de kosten voor de advertenties ad €95,00 inclusief 21% BTW verschuldigd.

Courtage is inclusief;

 • Advertentie op o.a. Funda en Pararius
 • Betaalde Social Media advertenties (Facebook, Instagram, LinkedIn)
 • Te huur bord of poster

Optionele services:

Wilt u professionele foto’s van uw woning laten maken? (de kosten hiervoor bedragen € 200,-)

Wij werken op basis van ‘No Cure No Pay’.

Marketing

 1. Opdrachtgever stemt ermee in dat Lexis Real Estate de opdracht, eventueel met foto’s tekeningen e.d. ter kennis brengt van collega’s en derden en dat deze gegevens worden opgenomen, op diverse internet pagina’s, woning bestanden, in gidsen en andere overzichten.
 2. De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat de woning wordt aangemeld en vertoond op: lexisrealestate.com, Funda.nl, Pararius.com, Huurwoningen.nl en alle relevante internationale expats websites.
 3. Lexis Real Estate wijst opdrachtgever erop dat woningen slechts door één kantoor op Pararius en Funda kunnen worden aangeboden. Het is voor opdrachtgever dan ook niet mogelijk de opdracht voor aanmelding op Pararius en Funda tevens te verstrekken aan andere kantoren
 4. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de woning kan worden opgenomen in de bestanden van andere makelaars of bemiddelaars, die uw woning weer aan hun huurders aanbieden.

Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. Lexis Real Estate is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die volgt uit de in huurovereenkomst opgenomen of op te nemen bepalingen die op grond van (semi) dwingend (huur)recht nietig zijn of door huurder vernietigd kunnen worden.
 2. De huurprijs en de voorschotten voor mee te leveren zaken en diensten zijn door opdrachtgever aan Lexis Real Estate opgegeven. Lexis Real Estate draagt geen verantwoordelijkheid voor de door opdrachtgever opgegeven bedragen en is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk indien en voor zover mocht blijken deze bedragen hoger zijn dan rechtens aan een huurder in rekening kan en mag worden gebracht. Lexis Real Estate is niet aansprakelijk voor schade die optreedt als gevolg van acties door de huurder om de huurprijs aan te passen
 3. Indien een woonruimte wordt verhuurd met een aanvangshuurprijs boven de huurprijsliberalisatiegrens zal in de te sluiten huurovereenkomst een huurprijsindexeringsclausule worden opgenomen op grond waarvan de huurprijs jaarlijks zal worden verhoogd met de inflatie. De opdrachtgever moet er rekening mee houden dat de huurder recht heeft op huurprijsbescherming. Lexis Real Estate sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit voor de gevolgen van een geslaagd beroep op huurprijsbescherming, waaronder een toetsing van de aanvangshuurprijs, door de huurder
 4. Lexis Real Estate is niet aansprakelijk voor door de huurder en/of de personen waarvoor hij verantwoordelijk is, in de woning aangebrachte schade.
 5. Lexis Real Estate is niet aansprakelijk voor schade welke niet door ons is opgemerkt tijdens een check- in of check- out. Lexis Real Estate wijst u met klem op het feit dat u de woning zelf nog dient na te lopen al vorens de borg aan de huurder te retourneren.
 6. Lexis Real Estate is niet aansprakelijk indien opdrachtgever op enigerlei grond door een bevoegde instanties en/of derden wordt aangesproken wegens het zonder toestemming verhuren van het object.
 7. Lexis Real Estate is niet aansprakelijk voor mededelingen, handelingen, gedragingen of gegoedheid van partijen met betrekking tot de kwaliteit en/of omschrijving van het object en aanhorigheden en toebehoren, noch voor derden partijen betrokken bij de verhuur van het object, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Lexis Real Estate.
 8. Aan Lexis Real Estate wordt geen volmacht verleend voor het aangaan van huurovereenkomsten. Lexis Real Estate zal voorafgaande aan de bemiddeling potentiële huurders wijzen op haar rol als bemiddelaar en op het feit dat zij niet bevoegd is om namens opdrachtgever overeenkomsten aan te gaan.

Toepasselijk recht en Geschillenregeling

 1. Op alle overeenkomsten tussen Lexis Real Estate en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 2. De gegevens van opdrachtgever worden veilig opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring die opdrachtgever als bijlage bij deze opdracht tot dienstverlening heeft ontvangen.

Vertrouwelijkheid

 1. Lexis Real Estate zal al de mededelingen door de opdrachtgever gedaan in het kader van deze opdracht vertrouwelijk behandelen, voor zover dat redelijkerwijs verplicht mogelijk is.
 2. Het is de opdrachtgever verboden mededelingen, welke hij terzake van deze opdracht van Lexis Real Estate ontvangt, aan derden door te geven. Zulks op straffe van vergoeding van alle schade, die hierdoor voor Lexis Real Estate zal ontstaan.

Ondertekening

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms